Đăng Nhập

Server: S2Hạng Vip ...

Tổng Nạp:... VND

Duy Trì Tháng:... VND

Sinh Nhật:Tháng ...

SĐT:...

-KNB khóa*500
-Đá Cường Hóa*300
-Triệu Bạc*1
-Đá Thượng Cổ Huyền*1
-Đá Linh Hồn 2 Sao*1

-KNB khóa*1000
-Đá Cường Hóa*500
-Triệu Bạc*3
-Đá Thượng Cổ Huyền*1
-Đá Linh Hồn 2 Sao*5

-KNB khóa*2000
-Đá Cường Hóa*1000
-Triệu Bạc*5
-Đá Thượng Cổ Huyền*2
-Đá Linh Hồn 2 Sao*10

-KNB khóa*5000
-Đá Cường Hóa*2000
-Triệu Bạc*8
-Đá Thượng Cổ Huyền*5
-Vòng Sáng·Lộ Hồng Yên Lục*1

-KNB khóa*10000
-Đá Cường Hóa*5000
-Triệu Bạc*15
-Đá Thượng Cổ Huyền*10
-Xích Linh Rực Thiên Phượng*1

-KNB khóa*400
-100K Bạc*5
-Đá Cường Hóa*100
-Đá Linh Hồn 2 Sao*1
-Sách Rèn Trang Bị cấp 8*1

-KNB khóa*1000
-100K Bạc*10
-Đá Cường Hóa*200
-Đá Linh Hồn 2 Sao*2
-Sách Rèn Trang Bị cấp 8*2

-KNB khóa*2000
-100K Bạc*15
-Đá Cường Hóa*300
-Đá Linh Hồn 2 Sao*3
-Sách Rèn Trang Bị cấp 8*3

-KNB khóa*4000
-100K Bạc*20
-Đá Cường Hóa*500
-Đá Linh Hồn 2 Sao*5
-Sách Rèn Trang Bị cấp 8*4

-KNB khóa*10000
-100K Bạc*25
-Đá Cường Hóa*1000
-Đá Linh Hồn 2 Sao*10
-Sách Rèn Trang Bị cấp 8*7