[Hướng Dẫn] Tính Năng Hồn Khí

Cập nhật : 16-07-2020

ÍNH NĂNG HỒN KHÍ

- Người chơi đạt Level 102 sẽ mở hệ thống hồn khí. Để có được Hồn khí người chơi cần phải thu thập đủ mảnh hồn khí mới có thể kích hoạt để sử dụng.

- Nhấn vào mảnh Hồn khí có thể biết được nguồn thu thập.

- Trang bị hồn khí khác nhau sẽ kích hoạt được kỹ năng Nộ khí khác nhau

 

 - Hồn khí có thể tăng bậc hoặc tăng sao. Ở bậc thấp cần phải sử dụng đá tăng bậc hồn khí – sơ để tăn- Tăng đến bậc nhất định sẽ mở khóa Hồn Lực, kích hoạt hồn lực cần phải tiêu hao đá hồn lực tương ứng với hồn khí đó

- Tăng sao hồn khí có thể tăng chỉ số của hồn khí, ngoài ra còn có thể tăng cấp kỹ năng nộ khí. Cần tiêu hao mảnh hồn khí tương ứng mới có thể tăng sao hồn khí.

- Nhấn vào mảnh hồn khí có thể biết được nguồn thu thập.

- Kích hoạt hồn khí nào sẽ có thể sử dụng được kỹ năng nộ khí của hồn khí đó, đối với thuộc tính cộng vào nhân vật sẽ bao gồm chỉ số từ tất cả các hồn khí đã sở hữu.